διαχρονική επενδυτική αξία !
Όροι και Προϋποθέσεις

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης

Το συγκεκριμένο υλικό προορίζεται για την απευθείας παρουσίαση της TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ σε Ιδιώτες, Θεσμικούς επενδυτές, όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρίες, κλπ.
Αυτή η παρουσίαση δεν είναι πλήρης και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με την ενημέρωση που παρέχει η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ στη συγκεκριμένη συνάντηση με τον εκάστοτε επενδυτή. Επίσης, ο επενδυτής θα πρέπει να ανατρέξει στα Ενημερωτικά Δελτία, στους Κανονισμούς και την τελευταία έκθεση του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία παρέχονται από την TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο υπόκεινται σε ενδεχόμενες αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή, διανομή, διαβίβαση ή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο, είτε είναι γενική είτε οποιουδήποτε μέρους της παρουσίασης θα είναι ευθύνη του χρήστη και θα είναι πιθανό να οδηγήσει σε νομικές διαδικασίες.
Το υλικό της παρούσας παρουσίασης παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως επενδυτική συμβουλή. Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από τον επενδυτή η οποία θα βασίζεται στις παρούσες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή το αντίθετο που θα παρθεί με βάση το σχολιασμό και την ανάλυση που παρουσιάζεται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, Βαλαωρίτου 15, Αθήνα Τ.Κ. 106 71, τηλ.: 216 50 01 800 και fax: 210 36 43 855.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ως «Περιεχόμενο» νοούνται όλες οι σελίδες, οι οθόνες, οι πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνει ο παρών Δικτυακός Τόπος ή που μπορούν να προσπελαστούν μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS).

Οι λέξεις «εσείς», «εσάς» και «σας» αναφέρονται στο άτομο/α που επισκέπτεται/ονται τον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή στο πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου το πράττει/ουν.

Οι λέξεις «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στην Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Χρήστες του Δικτυακού Τόπου

Ο παρών Δικτυακός Τόπος απευθύνεται και αφορά αποκλειστικά και μόνο σε κατοίκους Ελλάδας που εισέρχονται σε αυτόν εντός Ελλάδας. Ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε τη συμμόρφωση του Δικτυακού Τόπου ή των πληροφοριών που περιέχει με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις άλλων χωρών, ούτε την καταλληλότητά τους για χρήση σε άλλες χώρες.

Η αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από τυχόν άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ανήκει σε εσάς και οφείλετε να διασφαλίζετε τη συμμόρφωση των εν λόγω άλλων προσώπων με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ διέπονται από δικούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι Προϊόντος»). Οφείλετε να διαβάσετε τόσο τους Όρους Προϊόντος όσο και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στο βαθμό που υπάρχει αντίφαση μεταξύ των Όρων Προϊόντος και των παρόντων Όρων Χρήσης, υπερισχύουν οι Όροι Προϊόντος.

Πληροφορίες και όχι συστάσεις

Οι πληροφορίες ή οι απόψεις που περιέχονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν αποτελούν πρόσκληση ή σύσταση υπέρ της αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε τίτλου ή χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπέρ της λήψης οποιασδήποτε συμβουλής ή αποδοχής οποιασδήποτε σύστασης σε σχέση με τους εν λόγω τίτλους ή χρηματοπιστωτικά μέσα.

Εάν επιλέξετε να βασιστείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε περιεχόμενο που παρατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει το πρόσωπό σας, τα οικονομικά σας ή την επιχειρηματική σας δραστηριότητα θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε ειδικευμένο επαγγελματία για τη λήψη κατάλληλων συμβουλών επί οικονομικών, νομικών, λογιστικών, φορολογικών και άλλων θεμάτων.

Καμία εγγύηση

Με τις διατάξεις που ακολουθούν αποκλείεται ή περιορίζεται η νομική μας ευθύνη σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο. Οφείλετε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

Αν και έχουμε λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, επικαιρότητα, διαθεσιμότητα, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και δεν παρέχουμε ή προβαίνουμε σε οποιασδήποτε φύσης εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή έμμεση όσον αφορά στις εν λόγω πληροφορίες. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ήθελε προκληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο λόγω του ότι χρησιμοποιήσατε ή βασιστήκατε στις πληροφορίες που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο.

Δεν δηλώνουμε και δεν εγγυόμαστε ότι ο Δικτυακός Τόπος θα είναι διαθέσιμος ή ότι θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβαση θα είναι ανεμπόδιστη, ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αστοχίες, σφάλματα ή παραλείψεις, ότι δεν θα χαθεί καμία διαβιβασθείσα πληροφορία, ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί ή άλλα επιζήμια ή καταστροφικά στοιχεία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημία σε αυτό. Η επαρκής προστασία και η τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων ή/και εφεδρικού εξοπλισμού και η λήψη εύλογων και κατάλληλων προφυλάξεων για την ανίχνευση ηλεκτρονικών ιών ή άλλων καταστροφικών στοιχείων αποτελεί αποκλειστικά και μόνον δική σας ευθύνη.

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια, λειτουργικότητα ή απόδοση οποιουδήποτε λογισμικού τρίτων μερών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο.

Δικτυακοί τόποι τρίτων μερών και εγγυήσεις

Παρέχουμε υπερσυνδέσεις (hypertext links) σε άλλες τοποθεσίες του Διαδικτύου μόνο για λόγους ενημέρωσης. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή σελίδας για τον οποίο/την οποία υπάρχει υπερσύνδεση στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Δεν έχουμε ελέγξει το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων ή σελίδων. Η χρήση συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή σελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη και εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε σχέση με τη χρήση αυτή. Οι σύνδεσμοι με δυνατότητα διαβιβάσιμου λογισμικού υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσκολία ή συνέπειες σε σχέση με τη διαβίβαση του λογισμικού. Η χρήση οποιουδήποτε διαβιβάσιμου λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης, εάν υπάρχει, που συνοδεύει ή παρέχεται με το λογισμικό.

Καμία επιβεβαίωση ή έγκριση τρίτων μερών ή συμβουλή, άποψη, πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες αυτών δεν εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιαδήποτε πληροφορία του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα κοινά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου μπορεί να εμποδιστούν, να χαθούν ή να τροποποιηθούν και δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση για την ασφάλειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα μηνύματα αυτά έναντί σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε ζημία που έχει σχέση με μηνύματα που εστάλησαν από εσάς στην Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ ή από την Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ σε εσάς μέσω κοινού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμπορικά Σήματα και Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των σελίδων, οθονών, πληροφοριών και υλικών στη διάταξη που βρίσκονται, τα οποία περιλαμβάνονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε, να λάβετε αυτόματα (download) ή να προβείτε σε προσωρινή αποθήκευση αποσπασμάτων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο για την προσωπική σας ενημέρωση, ή όποτε χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μας. Καμία τροποποίηση του περιεχομένου δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός αν λάβετε τη γραπτή άδεια μας. Συγκεκριμένα, κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μέρος του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή να συνδέσει οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια μας.

Πρόσβαση από ανηλίκους

Ο παρών Δικτυακός Τόπος δεν απευθύνεται σε ανηλίκους.

Διέπον δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τους Όρους Χρήσης και τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Τα ερωτήματά σας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ, ανατρέξτε στον σύνδεσμο Επικοινωνία που υπάρχει σε κάθε σελίδα του Δικτυακού Τόπου.