διαχρονική επενδυτική αξία !
20UGS (UCITS) FUNDS

 TRITON (LF) Greek Equity

Το TRITON (LF) Greek Equity είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του 20UGS (UCITS) FUNDS με εταιρία διαχείρισης την Duff & Phelps (Luxembourg) Management CompanySA και έδρα το Λουξεμβούργο. HDuff & Phelps Μanagement Company έχει πολυετή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και διεθνή παρουσία σε 28 χώρες.  

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει οριστεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για το TRITON (LF) GreekEquity. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

To TRITON (LF) Greek Equity απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν μακροχρόνια ανάπτυξη κυρίως σε ελληνικούς μετοχικούς τίτλους και δευτερευόντως σε άλλα χρεόγραφα.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου MiFiDII [ Οδηγία 2014/65/ΕΚ – Κανονισμός 600/2014] πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σε μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι απαραίτητο να έχετε μελετήσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KIID) το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους της επένδυση σας. 

Class A EUR ( ISIN LU1931934639)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Class I EUR ( ISIN LU1931935016)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

 

TRITON (LF) Flexible Multi-Asset FOF

Το TRITON (LF) Flexible Multi-Asset FOF είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του 20UGS (UCITS) FUNDS με εταιρία διαχείρισης την Duff & Phelps (Luxembourg) Management CompanySA και έδρα το Λουξεμβούργο. HDuff & Phelps Μanagement Company έχει πολυετή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και διεθνή παρουσία σε 28 χώρες.  

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει οριστεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για το TRITON (LF) FlexibleMulti-AssetFOF. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

To TRITON (LF) FlexibleMulti-Asset FOF απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου, μέσω μιας ισορροπημένης έκθεσης σ’ ένα ευρύ φάσμα στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών, ομολογιακών, κλειστού τύπου κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας (REITS), εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ με εναλλακτικές στρατηγικές), εμπορευμάτων και μετρητών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου MiFiDII [Οδηγία 2014/65/ΕΚ – Κανονισμός 600/2014] πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σε μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι απαραίτητο να έχετε μελετήσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KIID) το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους της επένδυση σας.

Class A EUR ( ISIN LU1931934043)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Class I EUR ( ISIN LU1931934472)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Class B USD ( ISIN LU1931934126)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Class J USD ( ISIN LU1931934555)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

 

Κανονισμός - 20UGS (UCITS) FUNDS 

 

 


Amundi
 Funds   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Liquidity Funds   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Investment Funds   μάθετε περισσότερα...

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON   μάθετε περισσότερα...

JPMorgan Funds   μάθετε περισσότερα...

INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) Global Balanced   μάθετε περισσότερα...