διαχρονική επενδυτική αξία !
Καλέστε στο 216 5001800

Χρήσιμες πληροφορίες

 
Αμοιβαία Κεφάλαια

 H TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ιδρύθηκε το 1991 και είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη χώρα μας. Συνδυάζοντας αποτελεσματικά νέες ιδέες και διαχρονικές επενδυτικές αξίες, η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται σήμερα 6 Αμοιβαία Κεφάλαια μετοχών, ομολογιακά, μικτά και χρηματαγορών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.


Τα αμοιβαία κεφάλαια της TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να δημιουργήσετε ένα "καλάθι" αμοιβαίων κεφαλαίων που ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτικούς σας στόχους ανάλογα με το χρονικό σας ορίζοντα και τον επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των χρημάτων που μας εμπιστεύεστε και να καλύψουμε τις ολοένα μεταβαλλόμενες επενδυτικές σας ανάγκες.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου MiFiDII [ Οδηγία 2014/65/ΕΚ – Κανονισμός 600/2014] πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σε μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι απαραίτητο να έχετε μελετήσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KIID) το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση ,τα χαρακτηριστικά  και τους κινδύνους της επένδυση σας. 

 

Επενδύσεις σε Μετοχές

TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού  ( ISIN GRF000087004 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Aμοιβαίο Κεφάλαιο με συνεχείς κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία του, το οποίο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού  ( ISIN GRF000091006 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια των Η.Π.Α.

TRITON Α/Κ Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού  ( ISIN GRF000092004 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Επενδύει κυρίως σε ευρωπαϊκές εταιρίες.

 

Επενδύσεις σε Μετοχές, Ομόλογα και Χρηματαγορές

TRITON Α/Κ Μικτό  ( ISIN GRF000090008 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Το αμοιβαίο αυτό επενδύει σε μετοχές, ομόλογα και διαθέσιμα με κατάλληλη διασπορά του χαρτοφυλακίου ανάλογα τις διακυμάνσεις των αγορών.


Επενδύσεις σε Ομόλογα και Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου

TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών  ( ISIN GRF000088002 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Επενδύει κυρίως σε ομόλογα σε Ευρώ που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επενδύσεις σε Χρηματαγορές

TRITON Α/Κ Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Αξίας Ενεργητικού Ευρώ  ( ISIN GRF000089000 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές
Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
Επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα μέσα Χρηματαγοράς σε Ευρώ.

 

 

INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) Global Balanced   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Liquidity Funds   μάθετε περισσότερα...

Amundi Funds   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Investment Funds   μάθετε περισσότερα...

JPMorgan Funds   μάθετε περισσότερα...

20UGS (UCITS) FUNDS   μάθετε περισσότερα...