διαχρονική επενδυτική αξία !
INCOMETRIC FUND - TRITON (LF) Global Balanced Fund

 

Το TRITON (LF) Global Balanced Fund είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του INCOMETRIC FUND με εταιρία διαχείρισης την Adepa Asset Management S.A και έδρα το Λουξεμβούργο. H Adepa Asset Management S.A. έχει 30 έτη εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους 6 δις. Ευρώ. 

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει οριστεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για το TRITON (LF) Global Balanced Fund. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

ToTRITON (LF) Global Balanced Fund απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν ένα μικτό χαρτοφυλάκιο συνδυάζοντας μια επιλεκτική αναζήτηση αξιών σε παγκόσμια βάση με μια διαφοροποιημένη κατανομή περιουσιακών στοιχείων. 

 new fund 1

 

Έντυπο Παρουσίασης

 

Class A ( ISIN LU 1389122992)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Class B ( ISIN LU 1389123024)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

 

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους για τροποποιήσεις στον Κανονισμό (ημερομηνία ισχύος 1/9/2017)

 


Amundi
 Funds   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Investment Funds   μάθετε περισσότερα...

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON   μάθετε περισσότερα...